Czasopismo Postępy Farmacji zostało zawieszone przez wydawcę i nie jest kontynuowana praca nad tym czasopismem. Treść i ciekawe artykuły zostały opublikowane na stronach openin.pl ponieważ jak uznała redakcja stanowią wartościowe źródło wiedzy. Osoby chcące publikować w Postępach Farmacji zapraszamy na łamy naszego czasopisma OPENIN.pl o większym zakresie:

Informacje archiwalne:

 

1-2/2013 3-4/2013 1-2/2012 3-4/2012 1/2011

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

WSPÓŁCZESNA CYTOMETRIA PRZEPŁYWOWA

Anna Skotny1, Joanna Pucińska

Cytometria przepływowa jest bardzo obiecującą techniką badawczą i diagnostyczną, znajdującą zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, medycyny i biotechnologii. Umożliwia ona zarówno charakterystykę jakościową, jak i ilościową badanych komórek. Cytometria przepływowa pozwala na opisanie populacji komórek, która może stanowić nawet mniej niż 1% badanej próbki. Dzięki rozwojowi techniki i biotechnologii współczesne cytometry pozwalają na jednoczesną analizę wielu parametrów badanych próbek. Pomiar jest szybki, a pozyskiwane dane można analizować wykorzystując ogólnie dostępne narzędzia i metody statystyczne. W niniejszym artykule omówiono zasadę działania oraz wybrane zastosowania współczesnej cytometrii przepływowej.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

WPŁYW KOENZYMU Q10 NA STRES OKSYDACYJNY KOMÓRKI INDUKOWANY KSENOBIOTYKAMI

 

Cisplatyna jest cytostatykiem o wysokiej skuteczności w leczeniu nowotworów złośliwych, jednak powoduje poważne skutki uboczne, najczęściej w postaci uszkodzenia nerek (nefrotoksyczność), wątroby (hepatotoksyczność) i narządu słuchu (ototoksyczność). Jednym z ubocznych skutków chemioterapii przy zastosowaniu cisplatyny jest wywoływanie przez ten ksenobiotyk stresu oksydacyjnego w komórkach. Wolne rodniki powstające pod wpływem cisplatyny mogą być neutralizowane przez egzogenne i endogenne antyoksydanty (np. koenzym Q10). Koenzym Q10 (CoQ10) jest silnym antyoksydantem nieenzymatycznym, obecnym we wszystkich komórkach organizmu człowieka. W warunkach fizjologicznych, CoQ10 syntetyzowany jest w wystarczających ilościach do prawidłowej ochrony antyoksydacyjnej komórek, jednak w przebiegu chorób nowotworowych, a także podczas chemioterapii jego stężenie może znacznie się obniżyć. Celem przeprowadzonych badań była charakterystyka wpływu CoQ10 na stres oksydacyjny komórki indukowany cisplatyną. Za pomocą metod spektrofotometrycznych, oznaczano in vitro aktywność enzymów antyoksydacyjnych w erytrocytach – dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i peroksydazy glutationowej (GPx) oraz w mitochondriach – aktywność enzymu detoksykacyjnego II fazy biotransformacji – S-transferazy glutationowej (GST) po dodaniu cisplatyny oraz oceniano wpływ CoQ10 na aktywność tych enzymów. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że w stresie oksydacyjnym indukowanym cisplatyną, CoQ10 hamował spadek aktywności SOD oraz GPx w krwinkach czerwonych po dodaniu ksenobiotyku. Suplementacja CoQ10 u pacjentów przed rozpoczęciem chemioterapii może uzupełniać niedobory tego związku w organizmie oraz zwiększać odporność komórek na uszkodzenia oksydacyjne indukowane ksenobiotykiem.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zarządzanie własnością intelektualną w przemyśle farmaceutycznym

Barbara Łania-Pietrzak
MARIFA Zarządzanie Własnością Intelektulaną www.marifa.pl

 

Własność intelektualna (IP) w przemyśle farmaceutycznym jest jednym z kluczowych dla tej branży zagadnień. Z jednej strony ochrona patentowa leków, sposobów ich wytwarzania czy pierwszego (i kolejnych) zastosowań medycznych dają wytwórcy leków czas na odzyskanie środków zainwestowanych w opracowanie leku oraz wypracowanie zysku. Z drugiej strony ograniczenie czasu obowiązywania patentów jest znaczącym problemem dla firm farmaceutycznych.
Przemysł farmaceutyczny, jak chyba żaden inny na świecie, ma charakter globalny i wymaga od przedsiębiorstw prowadzenia odpowiedniej polityki zarządzania własnością intelektualną. Biorąc pod uwagę, iż wprowadzenie na rynek nowego leku to koszt rzędu kilkuset milionów dolarów, żadna firma nie zaryzykuje szybkiego uwolnienia swojej własności intelektualnej do domeny publicznej, zanim nie uzyska odpowiednio wysokiej stopy zwrotu [1].
Tworzenie, uzyskiwanie, ochrona i zarządzanie własnością intelektualną są jedną z głównych aktywności korporacji farmaceutycznych, na równi z zarządzaniem finansami czy strategią marketingową. W szczególności obserwowana rewolucja naukowa wymaga specjalnego traktowania zagadnień własności intelektualnej i uwzględniania zagadnień IP w procesach decyzyjnych dotyczących strategii przedsiębiorstwa.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nowości w leczeniu cukrzycy. Rola albuminy
Diabetes Mellitus News. The role of albumin.

Katarzyna Wilgusz, Ewa Pałęga

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Katedra i Zakład Chemii Analitycznej, ul. Borowska 211 A, 50-566 Wrocław,


Abstrakt: Albumina jest białkiem, które ma wpływ na wydłużenie biologicznego półtrwania leków w organizmie. Wykorzystanie albuminy jako nośnika leków jest możliwe poprzez tworzenie pochodnych substancji czynnych o zwiększonym powinowactwie do tego białka Poprawę farmakokinetyki leków przeciwcukrzycowych, obserwuje się w preparatach będących połączeniami leku z kwasami tłuszczowymi, t.j. detemir (Levemir) oraz liraglutyd (Victoza). Dodatkowo alternatywą dla preparatów w iniekcjach jest doustny inhibitor kotransportera 2 glukozy sodowej – dapagliflozyna (substancja czynna leku Forxiga ), którego biologiczny czas półtrwania wynosi ok. 10-12 godz. . Mechanizm działania tego leku polega na zmniejszeniu i ograniczeniu nerkowego wchłaniania zwrotnego glukozy, co prowadzi do zwiększonego wydalania glukozy z ustroju, a co za tym idzie do spadku jej stężenia we krwi.
Słowa kluczowe: cukrzyca, insulina, albumina, Levemir, Victoza, Forxiga.


Abstract: Albumin-binding to drugs is considered to be an effective means of prolonging the circulation lifetimes. Antidiabetic drug pharmacokinetics is improved when the drug is modified by fatty acids, i.e., detemir (Levemir) and liraglutide (Victoza). In addition, alternative formulations injection is an oral inhibitor of sodium glucose cotransporter 2 - dapagliflozin (Forxiga) - the biological half-life is up to 10-12 hours. The mechanism of action of this drug is to decrease and reducing the renal glucose reabsorption, which leads to increased glucose excretion from the body, and thus to reduce its concentration in the blood.
Keywords: diabetes mellitus, insulin, albumin, Levemir, Victoza, Forxiga.

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Historia leków psychotropowych
History of psychotropoc drugs

Magdalena Stafińska
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


Abstrakt: Człowiek już od zarania dziejów interesował się związkiem pomiędzy umysłem a ciałem. Historia medycyny to nie tylko historia chirurgii, anestezjologii i ogólnie pojętej walki z chorobami, ale także historia farmakologii i farmakoterapii. Były jednak i takie schorzenia, które przez wieki stanowiły wyzwanie dla lekarzy. Bez wątpienia można by do nich zaliczyć choroby psychiczne. Przez wiele stuleci stanowiły one zagadkę dla całego medycznego świata, ponieważ lekarze nie byli w stanie znaleźć na nie skutecznego lekarstwa. W pracy przedstawiono zarys historyczny odkryć i stosowania wybranych leków psychotropowych z ujęciem prekursorów tych leków, czyli substancji naturalnych zawartych w niektórych roślinach.
Słowa kluczowe: historia leków psychotropowych, leki psychotropowe, prekursorzy leków psychotropowych.


Abstract: The man from earliest times interests in the relationship between mind and body. The history of medicine is not only a history of surgery, anesthesia and general sense the fight against disease, but also the history of pharmacology and pharmacotherapy. However there were diseases that for centuries were a challenge for physicians. Without a doubt, they could be classified into mental illness. For many centuries they were the puzzle and a challenge for the medical world, because doctors have not been able to find no effective cure. The paper outlines the historical discoveries and the use of psychotropic drugs selected with the recognition of the precursors of these drugs, which were the natural substances contained in certain plants.
Keywords: : history of psychiatric drugs, psychotropic drugs, precursors of psychotropic drugs.

Napisz komentarz (1 Komentarz)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dary przyrody – występujące w roślinach hydroksylaktony terpenoidowe
The gifts of nature - terpenoid hydroxylactones found in plants


Małgorzata Grabarczyk
Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy We Wrocławiu, ul. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław, tel. 71 320 52 52,


Abstrakt: Związki zawierające w swojej strukturze pierścień laktonowy oraz grupę hydroksylową występują w wielu egzotycznych roślinach. Z obecnością hydroksylaktonów wiążą się właściwości lecznicze roślin, które medycyna ludowa wykorzystuje od dawna. W artykule zaprezentowano szereg hydroksylaktonów wykazujących różnorodną aktywność biologiczną: przeciwnowotworową, przeciwgrzybiczną, przeciwzapalną, przeciwreumatyczną. Laktony wykorzystywane w medycynie ludowej są alternatywą dla obecnie stosowanych preparatów leczniczych.
Słowa kluczowe: hydroksylaktony terpenoidowe, rośliny lecznicze, aktywność biologiczna

 


Abstract: Compounds containing in their structure a lactone ring and a hydroxy group occur in many exotic plants. With the presence of hydroxylactones are associate medicinal properties of plants, use in folk medicine for a long time. The article presents a number of hydroxylactones exhibiting different biological activities: anticancer, antifungal, anti-inflammatory, antirheumatic. These lactones used in folk medicine are an alternative to the currently used medicinal preparations.
Keywords: terpenoids hydroxylactones, medicinal plants, biological activity

 

Napisz komentarz (1 Komentarz)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Słowo wstępu

Wychodząc z apteki (a o tej porze roku wizyty w aptekach są niestety dość częste) zwykle uważamy, że zapłaciliśmy za leki zdecydowanie za dużo. Zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy z tego ile kosztuje wyprodukowanie, badania i dopuszczenie leku do obrotu. Firma, która wypuściła na rynek najdroższy lek świata Glyberę podaje, że ustawienie i przetestowanie terapii tym lekiem kosztowało ponad 50 mln euro. Oczywiście inwestycja ta szybko się zwróci ponieważ koszt terapii jednego pacjenta oszacowano na ponad 1,2 mln euro. Glybera to pierwszy preparat genetyczny, który w 2012 roku został przez Komisję Europejską oficjalnie dopuszczony do leczenia w całej Unii Europejskiej. Lek ten przeznaczony jest dla osób cierpiących na rzadką wrodzoną chorobę związaną z niemożnością właściwego trawienia tłuszczów.To choroba, w której z powodu defektu genu brakuje enzymu odpowiedzialnego za rozkładanie tłuszczów, co prowadzi do ciężkich wielokrotnych napadów zapalenia trzustki, stanowiących powikłania groźne dla życia. Glybera to nie jedyny lek, którego cena szokuje. Przed zarejestrowaniem Glybery najdroższym lekiem świata był Soliris, który leczy również rzadką chorobę, polegającą na tym, że układ odpornościowy niszczy podczas nocy czerwone krwinki. Roczna kuracja tym lekiem (a często leczenie trwa znacznie dłużej) kosztuje około 400 tys. dolarów. Równie drogi jest preparat Elaprase stosowany w leczeniu pacjentów z zespołem Huntera, choroby genetycznej charakteryzującej się niedoborem enzymu rozkładającego w organizmie cukry. Jeżeli cukry nie zostaną rozłożone, następują uszkodzenia funkcji komórek. Wymienione preparaty oraz kilka innych, których ceny przekraczają 200 tys. dolarow stosowane są głównie w chorobach o podłożu genetycznym a mechanizm działania tych leków sprowadza się do odbudowywania uszkodzonych struktur DNA. Tak naprawdę dopiero najbliższe lata pokażą czy najnowszej generacji leki, do których należy Glybera, spełnią oczekiwania i będą w pełni skuteczne.

 

dr hab. Lilianna
Trynda-Lemiesz

Redaktor Naczelny
Postępów Farmacji(Dane na podstawie streszczenia EPAR (Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego) dotyczącego leku Glybera.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Olej Lorenza

Olej Lorenza jest przykładem determinacji w pracy naukowej- rodziców Michaela i Augusto Odone. Rodzice posiadali nieuleczalnie chorego chłopca o imieniu Lorenzo. Na własną rękę rozpoczęli badania nad olejem, który miał ratować życie ich syna. Wspólnie z chemikami przeprowadzali eksperymenty i z kwasów oleinowego i erukowego wynaleźli środek zapobiegający tworzeniu długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Olej ten nazwano od imienia chorego chłopca - olejem Lorenza. Jest to smutna a zarazem wspaniała historia podejmowania wyzwań i konsekwencji działania. Pokazuje także, że praca „naukowca" to nie tylko etat ale także i przede wszystkim powołanie do pomagania - aby świat był lepszy.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę jak długa i skomplikowana jest droga, jaką musi przebyć związek chemiczny, aby można go było nazwać lekiem i jak trudne bywa często otrzymanie tego związku. Aby uzmysłowić sobie, jakie problemy mogą zaistnieć w przypadku epidemii lub pandemii grypy wystarczy prześledzić z ilu etapów składa się synteza przeciwwirusowego leku Tamiflu, którego wyprodukowanie dużej ilości może być nie lada wyzwaniem. Ciekawa jest historia jednego ze stosowanych obecnie leków przeciwnowotworowych, paklitakselu. Związek ten jest alkaloidem, występującym w korze cisu Taxus baccata i Taxus brevifolia. Stosowany jest obecnie, jako jeden z leków podstawowych w terapii zaawansowanego raka jajnika, niedrobnokomórkowego raka płuc oraz w nowotworach sutka.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Rozpowszechnienie chorób demencyjnych u ludzi powyżej 60 roku życia wynosi więcej niż 5%, a dwie trzecie na nie chorujących cierpi na chorobę Alzheimera. Odsetek chorujących rośnie prawie dwukrotnie co 5 lat, osiągając 25% u ludzi powyżej 90 roku życia.

Jedną z przyczyn choroby Alzheimera jest powstawanie w mózgu płytek starczych, których rdzeń zbudowany jest z β-amyloidu. β-amyloid uszkadza neurony w mózgu prawdopodobnie poprzez zaburzenie równowagi jonowej w komórkach nerwowych.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

NOWOCZESNE TECHNIKI ANALITYCZNE W NAUKACH FARMACEUTYCZNYCH – MIKROWAGA KWARCOWA I JEJ ZASTOSOWANIE

MODERN ANALYTICAL METHODS IN PHARMACEUTICAL SCIENCES –  THE APPLICATION OF QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE

Tomasz Błaśkiewicz

Katedra i Zakład Chemii Analitycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Borowska 211 A, 50-566 Wrocław


Mikrowaga kwarcowa (ang. Quartz Crystal Microbalance, QCM) to urządzenie pomiarowe pracujące w oparciu o zjawisko piezoelektryczne, pozwalające na wykrywanie zmiany masy związanej z detektorem. Osiąga czułość ok. 0,1ng; selektywność wskazań zapewniana jest poprzez wykorzystanie specyficznych oddziaływań pomiędzy różnymi cząsteczkami, np. typu antygen – przeciwciało; jedna z nich jest unieruchomiona na detektorze. Omówiono mechanizm działania mikrowagi kwarcowej. Przedstawiono niektóre jej zastosowania w oznaczeniach analitów istotnych z punktu widzenia farmacji, medycyny i dyscyplin pokrewnych. Anality umownie podzielono na trzy grupy: cząsteczki małe (jony metali ciężkich, proste związki nieorganiczne i organiczne); cząsteczki duże ( białka, kwasy nukleinowe, struktury złożone); leki.

Słowa kluczowe : mikrowaga kwarcowa, biosensor, immunosensor

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

VADEMECUM KAMIENI NERKOWYCH


Przemysław Skibiński
Katedra i Zakład Chemii Analitycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Borowska 211 A, 50-566 Wrocław

Nerki oczyszczają około 180 litrów płynu na dobę, czego efektem jest usunięcie poza organizm średnio 1,5 litra w postaci moczu. Poważne zaburzenia czynności nerek, których przyczyną mogą stać się kamienie nerkowe, prowadzą do komplikacji wymagających niekiedy długotrwałego leczenia. Artykuł opisuje rodzaje kamieni i przyczyny ich powstawania.

Słowa kluczowe: kamienie nerkowe, kamica nerkowa, szczawian wapnia

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Mikroemulsje jako nośniki leków


Anna Froelich, Tomasz Osmałek, Paweł Kunstman


Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, (61) 854 66 61,

 


Abstrakt
Mikroemulsje stanowią systemy koloidalne złożone z fazy wodnej i olejowej, stabilizowane za pomocą jednego lub więcej związków powierzchniowo aktywnych. Układy te posiadają cechy interesujące z punktu widzenia technologii postaci leku. Zaliczamy do nich między innymi wysoką stabilność termodynamiczną uwarunkowaną poprzez niskie napięcie na granicy faz i możliwość inkorporacji stosunkowo dużych ilości substancji o zróżnicowanej polarności. W przypadku preparatów stosowanych zewnętrznie mikroemulsje mogą stanowić nośnik umożliwiający poprawę dostępności substancji czynnej.

Słowa kluczowe: mikroemulsja, układ koloidalny, biodostępność, leki parenteralne, leki do oczu, podanie donosowe,

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Farmakogenetyka – ważny krok w kierunku indywidualizacji leczenia

Pharmacogenetics - an important step towards individualized therapyNatalia Lipińska1, Zuzanna Kanduła1, Błażej Rubiś2*1. Studenckie Koło Naukowe „Biosfera” przy Katedrze Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań.
2. Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań.


Streszczenie

W obliczu powszechnego problemu jakim jest nieskuteczność farmakoterapii, bardzo ważne jest poznanie wszystkich czynników mających wpływ na efektywność leczenia. Indywidualne różnice w odpowiedzi na leki, spowodowane przez białka ABC i enzymy cytochromu P450, są istotną przyczyną niepowodzeń terapeutycznych i działań niepożądanych. Polimorfizmy w genach kodujących wskazane białka mogą zmieniać ich aktywność, dlatego ważne jest aby określić i zrozumieć udział czynników genetycznych w metabolizmie różnych klas leków. Artykuł przedstawia zakres wiedzy wskazujący na konieczność prowadzenia badań genetycznych pod kątem ich potencjalnego wykorzystania w farmakoterapii.

Słowa kluczowe: farmakogenetyka, polimorfizmy, transportery ABC, cytochrom P450, środki przeciwbakteryjne, medycyna zindywidualizowana.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Receptory hormonalne znajdują się na powierzchni większości guzów piersi, zarówno we wczesnym jak i późnym ich stadium. Pomimo dostępności dużej liczby terapii hormonalnych, w niektórych przypadkach guzów wczesnych oraz w prawie każdym guzie w zaawansowanym stadium rozwija się oporność hormonalna. Wskazane jest zatem poszukiwanie leków zdolnych do odwrócenia tejże oporności.

Mechanizmem często kojarzonym z opornością hormonalna jest ścieżka kinazy-3 fosfatydyloinozytolu (PI3K), która pośredniczy w serii procesów komórkowych jak wzrost, proliferacja i przetrwanie. Jeden z czynników tej ścieżki – S6 kinaza 1 (S6K1) dodatkowo bezpośrednio fosforyluje domenę aktywującą receptorów estrogenowych.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Klif patentowy to kolokwialne określenie zjawiska gwałtownego spadku przychodów firmy spowodowanego wygaśnięciem jednego lub kilku patentów na jej czołowe produkty. Chociaż sam termin stosuje się do każdego sektora gospodarki, to przyjęło się jego stosowanie głównie w stosunku do przemysłu farmaceutycznego. W momencie wygaśnięcia ochrony patenty przechodzą do domeny publicznej i powstające na ich bazie leki (w formie generyków) są produkowane i sprzedawane (dużo taniej) przez konkurencyjne firmy. W bieżącym roku do domeny publicznej uwolnione zostaną, lub już zostały, patenty na prawdziwe farmaceutyczne hity, co może spowodować miliardowe straty u czołowych światowych producentów leków, takich jak Pfizer (Lipitor: lek obniżający poziom cholesterolu bazujący na atorwastatynie), Eli Lilly (lek antypsychotyczny Zyprexa; substancja czynna olanzapina) i innych. [1]

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Wybrane surowce roślinne o udokumentowanych anty-androgennych właściwościach – fakty, nie mity.Radosław Kujawski1, Joanna Bartkowiak-Wieczorek2,4, Marcin Ożarowski2,3, Przemysław M. Mrozikiewicz2,4.

1) Zakład Farmakologii i Biologii Doświadczalnej, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań
2) Zakład Badania Jakości Produktów Leczniczych i Suplementów Diety, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań
3) Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, ul. Św. Marii Magdaleny 14, 61-861 Poznań
4) Pracownia Farmakogenetyki Doświadczalnej, Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, ul. Św. Marii Magdaleny 14, 61-861 Poznań

słowa kluczowe: andropauza, menopauza, 5α-reduktaza steroidowa, aromataza, surowce roślinne, fitoterapia

Abstrakt

W ostatnich latach obserwuje się wzrastające zainteresowanie naukowców poszukiwaniem nowych, alternatywnych w stosunku do klasycznej farmakoterapii, rozwiązań profilaktycznych i terapeutycznych zaburzeń hormonalnych towarzyszących okresowi starzenia się.
W niniejszej pracy autorzy scharakteryzowali surowce roślinne i wyciągi z nich otrzymywane oraz wyselecjonowali określone metabolity wtórne o udokumentowanych właściwościach anty-androgennych ukierunkowanych na zahamowanie dwóch kluczowych w metabolizmie androgenów i estrogenów enzymów: 5α-reduktazy steroidowej i aromatazy. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, iż za obserwowany mechanizm anty-androgenowego i anty-estrogenowego działania odpowiedzialne mogą być zidentyfikowane w surowcach roślinnych, w ekstraktach i preparatach z nich otrzymywanych m.in. fitosterole, kwasy tłuszczowe (głównie palmitynowy, linolowy i linolenowy), flawonoidy, izoflawonoidy, prenyloflawonoidy oraz seskwiterpenoidy.
Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą być bardzo istotne i pomocne w opracowaniu nowych, skutecznych i bezpiecznych form prewencji i leczenia symptomatycznego zaburzeń hormonalnych postępujących wraz z wiekiem (fitoterapeutyków) oraz strategii żywieniowych (wykorzystania suplementów diety) opartych na surowcach roślinnych.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

BIOTECHNOLOGIA BAKTERIOFAGÓW: wybrane zastosowania metody phage-display
BACTERIOPHAGES AND BIOTECHNOLOGY: application of phage-display


Zuzanna Zawadzka1,2, Maja Adamczyk2, Anna Tybinka3, Agnieszka Łątka1,2, Krystyna Dąbrowska1, Andrzej Górski1

1Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Polska Akademia Nauk, ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław
2 Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław
3 Instytut Zoologiczny, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław


Abstrakt
Bakteriofagi to wirusy, które atakują jedynie komórki prokariotyczne: bakterie i archeony. Są szeroko rozpowszechnione w środowisku oraz w organizmach żywych. Zdolność do szybkiej replikacji i możliwość łatwej manipulacji materiałem genetycznym fagów czyni z nich skuteczne narzędzie w biologii molekularnej, medycynie i farmacji.
Metoda phage display umożliwia tworzenie dużych zbiorów zrekombinowanych klonów bakteriofagowych (biblioteki fagowe). Ułatwia to poszukiwanie ligandów dla różnorodnych czynników białkowych i niebiałkowych. Szczególnie obiecujące wydaje się wykorzystanie pahage display w terapii przeciwnowotworowej. Dzięki dobraniu specyficznych peptydów możliwe jest skuteczne zlokalizowanie struktur charakterystycznych dla guza.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)