Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Klaster Badań, Rozwoju i Innowacji
ul. Piłsudskiego 74, pok. 322, 50-020 Wrocław www.klasterbri.pl

Prezentacja

Klaster B+R&I jest to zrzeszenie firm różnych branż, które wspólnie podejmują działania badawczo-rozwojowe poprzez realizację projektów innowacyjnych. Do Klastra B+R&I należą zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i mikroprzedsiębiorstwa, jednostki otoczenia biznesu oraz jednostki naukowe w tym uczelnie. Każda z współpracujących jednostek dysponuje zapleczem składającym się z doświadczenia biznesowego i branżowego, praktyczną wiedzą oraz parkiem produkcyjnym pozwalającym w sposób efektywny wdrażać rozwiązania innowacyjne.

Pełna treść Artykułu wraz z poprawnym formatowaniem dostępna jest w wersji PDF czasopisma - dostęp dla osób zalogowanychKlaster B+R&I w swojej strukturze posiada koordynatora Klastra, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz oraz czuwa nad prawidłową współpracą między jednostkami. Koordynatorowi pomaga Zastępca Klastra, który z kolei pozyskuje środki finansowe na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Ponadto w jednostce wyodrębniona jest Rada Naukowa składająca si z wykształconych i doświadczonych osób dysponująca swoją wiedzą.

Misją klastra jest:
Budowanie innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy poprzez inteligentne zarządzanie pracami badawczo-rozwojowymi.


Za cele szczegółowe Klastra B+R&I uważa się:

 • stworzenie miejsca spotkań i środowiska do współpracy i rozwoju innowacji,
 • dyfuzja know-how i innowacji w ramach klastra,
  wsparcie Członków Klastra poprzez dostęp do zasobów kadrowych, finansowych, rzeczowych, informacyjnych oraz odbiorców,
 • zapewnienie podniesienia kompetencji, \item konkurencyjności i innowacyjności Członków Klastra, którego długofalowym wynikiem jest sukces ekonomiczny,
 • inicjowanie badań interdyscyplinarnych,  na które zdiagnozowano zapotrzebowanie, przy zaangażowaniu partnerów naukowych i przemysłowych z różnych dziedzin nauki,
 • wprowadzanie pożądanych innowacji poprzez inteligentne  kreowanie projektów B+R\&{}I przy zaangażowaniu poszczególnych członków klastra,
  krzewienie idei outsourcingu prac badawczych oraz otwartej innowacji,
 • działania na rzecz dopasowania oferty naukowej do zapotrzebowania rynku,
  stworzenie „płaszczyzny spójności nauki i rynku” – tj. bazy wymiany wiedzy, gromadzącej informacje na temat dorobku jednostek naukowych w kluczowych dla rozwoju obszarach gospodarki oraz realnego zapotrzebowania interesariuszy klastra i możliwości finansowania przedsięwzięć.

Założone cele osiągamy dzięki łączeniu zasobów poszczególnych członków Klastra, otwartości na zmiany oraz gotowości do zdobywania wiedzy oraz jej rozpowszechniania i oferowania na rynku w postaci kompleksowych usług.

Klastrowicze za szanse sprzyjające rozwojowi Klastra B+R&I uznali:

 • jednostki akademickie, które obecnie dysponują nowoczesną infrastrukturą badawczą, finansowaną np. z Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki,
 • perspektywa finansowania Horyzont 2020, która kładzie duży nacisk na efektywną współpracę pomiędzy nauką i biznesem,
 • pojmowanie innowacji jako wprowadzonych rozwiązań na rynku według definicji OECD,
 • inteligenta specjalizacja, która wymusza rozwiązania bazujące na interdyscyplinarnym połączeniu kompetencji wskazują na zasadność budowania i rozwijania takich połączeń.
 • Klaster jest odpowiedzią na potrzeby biznesu, kładącego nacisk na innowacyjność.
 • Wierzymy, że działając oddolnie jesteśmy w stanie wpływać pozytywnie na Polską Gospodarkę realizując program Strategiczny gospodarki opartej na rozwoju wiedzy – silna gospodarka, silna Polska. Swoisty efekt synergii zachodzący pomiędzy interesariuszami daje możliwość optymalnego wykorzystania zarówno zasobów klastra jak i zasobów zewnętrznych.Komentarze obsługiwane przez CComment